דעתו של מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל האם יש עניין לקנות קרקע לשמיטה

רבים מגדולי ישראל לאורך הדורות זצוק"ל ושיבלדחט"א עוררו בדבר קניית יחידת קרקע לזכות ולקיים מצוות שמיטה. ואף רבים מהם רכשו בעצמם בכדי לקיים את המצווה. כידוע על השדי חמד, הרב מדיני, רבה של חברון זצ"ל שקנה חלקת קרקע לזכות לקיים גם הוא בעצמו את המצווה של שמיטה. וכן הרידב"ז כתב שקנה 'כברת ארץ קטנה' לקיים מצוות שמיטה. וכן שמענו מהגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, כי סבו אביו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, בהיותו בחו"ל קנה גם קרקעות בארץ ישראל לקיים מצוות התלויות בארץ. ועוד עשרות רבנים שקנו אמצעות 'אגודת שמיטה' יחידת קרקע לקיים מצוות שמיטה.

ואכן, אלפי יהודים מדי שבע שנים מבקשים גם הם לזכות ולקיים את המצווה ולא להשאיר אותה רק בידי מי שיש לו קרקע במשך כל השנים.

והנה, לקראת שנת שמיטה תשפ"ב יצא לאור ספר "דרך אמונה" הלכות שמיטה ויובל במהדורה מחודשת 'שיח אמונה' שנערכה ע"י בנו של מרן הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א, המביא בשם אביו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א וז"ל: 

לקנות קרקע מחקלאי קודם שביעית, כדי לקיים מצוות שביתת הארץ, כתב רבינו (מועדי הגר"ח ח"ב סי' תתכו) שיש עניין בכך לדעה זו, כיוון שע"י שיש לו קרקע הוא מצווה על שביתת שדהו ומקיים מצוות עשה.

וממשיך וכותב כי כבר רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב (שבות יצחק שביעית עמ' יד), קנה חלק בחצר פרטית

כדי לקיים בה מצוות שמיטה. וכתב רבינו (מכתבים, כת"י) שטוב שיהיה לו חלק פרטי בקרקע.

הפקר של שמיטה

מצוות שמיטה – טעמי המצווה

כמה טעמים הטעים בעל ספר החינוך (מצוה פד) למצוות השמיטה, והרי הם בלשונו הזהב: א. משרשי המצוה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חדוש

זכות קיום מצוות שמיטה לברכת וצויתי את ברכתי

וצויתי את ברכתי – ברכת השמיטה

נאמר בתורה (ויקרא כה, כ–כא): 'וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ. וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת